Яндекс.Метрика
Strona główna Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych

z klopecadmin
1. uwagi ogólne

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych zostały opracowane zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27.07.2006 r. Nr 152-FZ "O danych osobowych" i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych u właściciela strony https://karaop.us/ (zwanego dalej Operatorem).

 1. Najważniejszym celem i warunkiem prowadzenia działalności przez Operatora jest poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
 2. Polityka przetwarzania danych osobowych Operatora (zwana dalej "Polityką") dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymywać o osobach odwiedzających stronę https://karaop.us/.
2. podstawowe pojęcia stosowane w polityce
 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych to przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej;
 2. Blokowanie danych osobowych - czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
 3. Strona internetowa to zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, udostępnianych w Internecie pod adresem sieciowym http://karaop.us/;
 4. System informacyjny danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych oraz technologie informatyczne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie;
 5. Depersonalizacja danych osobowych - działania, które uniemożliwiają stwierdzenie, bez użycia dodatkowych informacji, czy dane osobowe należą do konkretnego Użytkownika, czy do innego podmiotu danych osobowych;
 6. Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek działanie (operację) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmienianie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
 7. Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) prowadząca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi;
 8. Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania użytkownika witryny internetowej https://karaop.us/;
 9. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę internetową https://karaop.us/;
 10. Udostępnianie danych osobowych to czynność polegająca na ujawnianiu danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
 11. Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonej liczbie osób (przekazywanie danych osobowych) lub udostępnienie danych osobowych nieograniczonej liczbie osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, umieszczenie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnienie danych osobowych w inny sposób;
 12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych to przekazywanie danych osobowych na terytorium obcego państwa zagranicznemu organowi, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznemu podmiotowi prawnemu;
 13. Zniszczenie danych osobowych - każde działanie powodujące zniszczenie danych osobowych w sposób nieodwracalny, z brakiem możliwości dalszego odtworzenia zawartości danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych oraz (lub) powodujące zniszczenie materialnych nośników danych osobowych.
3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika
 1. Nazwisko, imię, patronimik;
 2. Adres e-mail;
 3. Zdjęcia;
 4. Witryna gromadzi i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą usług statystyki internetowej (Yandex Metrika i Google Analytics i inne).
 5. Powyższe dane są określane w niniejszej Polityce ogólnym terminem Dane osobowe.
4. Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail; zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie internetowej.
 2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając wiadomość e-mail do Operatora na adres info@klopec.ru oznaczone jako "Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".
 3. Zanonimizowane dane Użytkowników gromadzone za pośrednictwem internetowych usług statystycznych są wykorzystywane do zbierania informacji o działaniach Użytkowników na stronie internetowej oraz do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik sam je wypełni i/lub przekaże za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://karaop.us/. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
 2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki Użytkownika (zapisywanie plików cookie i wykorzystanie technologii JavaScript są włączone).
6. Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnej realizacji wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do nich przez osoby nieupoważnione.
 2. Dane osobowe nigdy, w żadnych okolicznościach, nie zostaną ujawnione osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji zgodnych z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych użytkownik może samodzielnie dokonać aktualizacji danych osobowych, wysyłając na adres mailowy Operatora info@karaop.us zgłoszenie z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".
 4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie Operatorowi powiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora info@karaop.us z dopiskiem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych".
7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
 1. Przed transgranicznym przekazaniem danych osobowych operator musi upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia odpowiednią ochronę praw osób, których dane dotyczą.
 2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych do państw obcych, które nie spełniają powyższych wymogów, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i/lub realizację umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
8. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@karaop.us.
 2. Dokument ten będzie uwzględniał wszelkie zmiany w polityce Operatora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zasady obowiązują przez czas nieokreślony, dopóki nie zostaną zastąpione nową wersją.
 3. Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem https://karaop.us/privacy-policy.

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby działać lepiej. Zakładamy, że użytkownik wyraża na to zgodę, ale w razie potrzeby może z tego zrezygnować. Zaadoptuj Czytaj

pl_PLPolish
Adblock
czujka